Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied:

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen die gevolgd worden bij TiaT Europe B.V.. Voor inspecties kunt u de algemene voorwaarden opvragen via het contactformulier.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. afnemer: degene die met TiaT europe een overeenkomst heeft afgesloten;
 2. cursist: degene die aan een cursus, training, opleiding, maatwerkopdracht, kennisbijeenkomst of examen van TiaT europe deelneemt;
 3. digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm;
 4. in-company cursussen: alle opleidingsproducten die TiaT europe exclusief organiseert voor één of meer opdrachtgevers op de bedrijfseigen locatie;
 5. maatwerk: elk opleidingsproduct dat TiaT europe speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht van één of meer opdrachtgevers;
 6. opdrachtgever: degene die TiaT europe de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk of in-company cursussen;
 7. open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en opleidingen waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, niet zijnde maatwerkopdrachten en in-company cursussen;
 8. opleiding: leertrajecten onder die naam, bestaande uit één of meerdere opleidingsdagen en al dan niet afgesloten met een examen;
 9. opleidingsproducten: verzamelnaam voor alle maatwerkopdrachten, digitale producten en cursussen;
 10. schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per faxbericht of per e-mailbericht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TiaT europe en afnemer die betrekking hebben op het volgen van een training, opleiding of examen bij TiaT europe.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden TiaT europe niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend.
 3. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van TiaT europe, inschrijving bij of opdracht aan TiaT europe en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door TiaT europe.

Artikel 4. Prijzen

 1. Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.
 2. TiaT europe behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigingen.

Artikel 5. Facturering en betaling

 1. Betalingen dienen voor aanvang van een training, opleiding en/of examen overgemaakt te zijn en te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.
 2. Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van TiaT europe om de door haar daadwerkelijke gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. In het geval van niet of niet tijdige betaling, is TiaT europe gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.
 4. De afnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling, ongeacht of de betrokken cursist van werkkring is veranderd.
 5. Examenresultaten worden pas bekend gemaakt nadat de betalingen zijn ontvangen. Deze bepaling geldt ook voor de verstrekking van een examenverslag, behaald diploma en/of certificaat.

Artikel 6. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.
 2. In het geval van overmacht is TiaT europe geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs en merkenrechten   ter zake van de door TiaT europe ontwikkelde opleidingsproducten, komen uitsluitend toe aan TiaT europe of aan de licentiegevers van TiaT europe.
 2. Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door TiaT europe verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TiaT europe.
 3. Afnemer en cursist mogen al het door TiaT europe vervaardigde en /of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander educatief werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TiaT europe niet toegestaan om:
  a) onderwijsmateriaal of enig ander educatief werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken; en
  b) onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Persoonsgegevens

 1. TiaT europe gebruikt de door haar ontvangen (persoons)gegevens van opdrachtgever en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Opdrachtgever en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst met TiaT europe wordt aan TiaT europe toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen (persoons)gegevens.
  – Deze (persoons)gegevens zal Training en Opleiding uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
  – Training en Opleiding zal de door haar verkregen (persoons)gegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. TiaT europe betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is TiaT europe slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.
 2. TiaT europe is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 3. In het geval van een gebrek aan de zijde van TiaT europe heeft opdrachtgever niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
 4. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming/wanprestatie dient opdrachtgever TiaT europe hiervan zo spoedig mogelijk en binnen een vastgesteld termijn van twee kalenderweken schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen TiaT europe en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

 

Open inschrijvingen

Artikel 11. Annulering door TiaT europe

 1. TiaT europe kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen, het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar hebben van een gereserveerde cursuslocatie een cursus of examen annuleren tot uiterlijk één kalenderweek voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Bij annulering wordt het reeds betaalde cursusbedrag volledig door TiaT europe geretourneerd.

Artikel 12. Annulering door opdrachtgever

 1. Annuleren van een training, opleiding en/of examen door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 2. De opdrachtgever is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot twee kalenderweken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval zijn administratiekosten ad. € 395,00 verschuldigd. Het cursusbedrag zal (indien reeds voldaan), onder inhouding van deze administratiekosten, door TiaT europe geretourneerd.
 3. Bij annulering binnen twee kalenderweken voorafgaand aan de cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.
 4. Deze annuleringsregeling is niet van toepassing wanneer door afnemer voor een vervangende cursist wordt gezorgd.
 5. Wanneer een deelnemer zich tijdens de training, opleiding en/of examen terugtrekt of zonder opgaaf afwezig is, zal geen restitutie plaatsvinden op het cursusbedrag. Bij een nieuwe aanmelding zal de volledige cursusprijs opnieuw in rekening worden gebracht.
 6. Deelnemers kunnen tot drie kalenderweken voor aanvang van een training, opleiding en/of examen éénmalig kosteloos worden doorgeschoven naar een volgende cursus.
 7. Bij verschuiving binnen twee kalenderweken voor aanvang of bij een volgende verschuiving, zijn administratiekosten ad. € 395,00 verschuldigd. De verschuiving dient schriftelijk te worden doorgegeven.
 8. Voor het afleggen van een examen geldt dat eventuele bepalingen uit geldende examenreglementen onverkort van kracht blijven.

Artikel 13. Cursusprogramma

 1. Het cursusprogramma wordt gepubliceerd, onder meer op de website van TiaT europe. TiaT europe behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.
 2. TiaT europe behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

 

Maatwerk en in-company cursussen

Artikel 14. Prijzen

 1. De tarieven en afspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden tussen TiaT europe en opdrachtgever steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Annulering en wijziging afspraken

 1. Als de opdrachtgever of TiaT europe door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoerings- of activiteiten data te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.
 2. De , ten gevolge van het uitstel van de activiteiten, eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.